BTN GREEN GROUP

BAN LÃNH ĐẠO

Ông Nguyễn Văn Bắc

Chủ tịch hội đồng quản trị

Ông Phạm Đức Hạnh

Phó chủ tịch – Cố vấn cấp cao

Bà Nhung Trần

CEO – Giám đốc Học viện đào tạo